Tenim 10 usuaris
Que han escrit 388 tuts

Acords de convivència del node barcelona.social

Más abajo encontrarás los acuerdos de convivencia en lengua castellana

Per facilitar i promoure una bona comunicació i convivència virtual és necessari establir alguns criteris o pautes generals de participació. Abans de registrar-te hauràs de conèixer i acceptar els acords consensuats entre les persones que ja hi participem. Si no vols aceptar els nostres acords de convivència, t'animem a buscar un altre node o instància de la Fediverse. Aquests acords no són estàtics i es poden modificar, així que et recomanem que els revisis periòdicament.

Aquest és un node territorial localitzat a la província de Barcelona i els idiomes vehiculars són el català i l'espanyol. Igualment, gràcies als protocols de federació, podràs seguir i interactuar amb altres persones d'altres comunitats que parlen altres idiomes.

TL; DR: sigues amable i respectuosa amb les altres

Codi de moderació

Aquest node o instància (barcelona.social) és autogestionada per diverses persones: administradores i moderadores. Les persones moderadores són les encarregades de fer respectar els acords consensuats al node. Si una usuària incompleix els acords de convivència d'aquest node, les moderadores poden determinar fer fora aquesta usuària del node. No és censura, és dret d'admissió. Aquest codi de moderació anirà millorant a partir de la nostra experiència i s'anirà documentant per a que les persones usuàries d'aquest node entenguin com funcionen els mecanismes de moderació.

Comportaments que fomentem

Fomentem comportaments que contribueixen a crear un ambient positiu per la nostra comunitat, com:

 • Demostrar empatia i amabilitat vers les altres persones, respectant les diferents opinions, punts de vista i experiències.
 • Acceptar la responsabilitat de les nostres paraules i, si cal, disculpar-se. Rellegeix-te abans de publicar i vetlla per l'ortografia per evitar malentesos.
 • Centrar-se en el que sigui millor per a la comunitat i no només per a nosaltres com a éssers individuals.
 • Etiquetar degudament amb un CW (de l'anglès Content Warning, "Avís de contingut") les publicacions NSFW (de l'anglès Not Safe For Work, "No Apropiades Per al Treball" en català). Afegeix un CW a tot tipus de contingut que pugui afectar a altres persones. Per exemple: violència, depressió, mort o altres continguts sensibles. Així donem l'opció a les usuàries de triar si mirar-ho o no.
 • Afegir descripcions a les imatges que publiquem perquè les persones cegues puguin almenys entendre de què va la cosa. A tu no et costa res, i a elles les inclous.
 • Evitar l'ús de "X" per al gènere. Per exemple: usuarixs. Els lectors automàtics per a persones cegues no les reconeixen i el text es torna incomprensible.
 • Ser sensible a les identitats d'altri. Si no coneixes a algú, abans de dirigir-t'hi entra al seu perfil per si especifica com vol que et dirigeixis a ell, ella, ells...
 • Respectar els acords de convivència d'aquest node tant en les publicacions com als avatars i a les imatges de capçalera.

Restriccions d'accés

 • Per requeriment de la Llei Europea de Protecció de Dades (GDPR, General Data Protection Regulation), només es poden registrar en el lloc web (barcelona.social) i fer servir els seus productes i serveis, les persones de 16 o més anys. Si ets menor de 16 anys no et registris en aquest lloc web.
 • Per requeriment de les persones responsables d'aquest lloc web (barcelona.social) aquest espai queda vetat a totes aquelles persones que formin part de les forces de l'estat, policies, militars i qualsevol exèrcit repressiu. També queda vetat aquest lloc web a partits polítics.
 • Si ets una empresa, envia'ns una carta de motivació explicant què fas i quin és el teu model de negoci (admin@barcelona.social) perquè poguem valorar la teva participació en aquest lloc web (barcelona.social).

Comportaments no acceptats. Exemples de comportaments no acceptats

 • SPAM i pràctiques similars. És a dir, no es permet la inundació del node amb contingut no sol·licitat.
 • Scraping. En aquest node no permetem que es reculli ni s'analitzi cap tipus d'informació sense el permís explícit de les seves administradores.
 • Cross-posting automatitzat. La publicació en diverses xarxes socials mitjançant eïnes automatitzades no està permesa en aquest node ja que volem fomentar-hi la participació activa dels seus membres.
 • Bots. En aquest node s'accepten els bots sempre i quan aportin a la comunitat i no afectin la convivència de la resta de membres.
 • Trolling: comentaris despectius, insultants i atacs personals a altres usuàries, o continguts que tinguin per finalitat molestar, provocar o crear malentesos de forma intencionada.
 • Discursos de desinformació. Per exemple: negacionisme al canvi climàtic, antivacunes, pseudociències, notícies falses i teories conspiratòries.
 • Discursos d'odi que promoguin la denigració de col·lectius oprimits en particular o que atemptin contra la diversitat humana en general. Per exemple: races, ètnies, idiomes, cultures, gèneres, identitats.
 • Violència: es permet publicar continguts per denunciar violència però no per fer-ne apologia. Aquest tipus de contingut ha d'estar marcat amb un CW i les moderadores poden determinar si eliminar-lo o no.
 • Pornografia: es permeten formes d'expressió artística amb contingut eròtic sempre i quan s'indiqui amb un CW i no s'enllaci a pàgines de pornografia comercial. Les moderadores decidiran en última instància si el contingut s'adequa als acords de convivència d'aquest node.
 • Pedofilia: en aquest node estan completament prohibides les publicacions amb pedofília o contingut que vulneri la integritat de nadons, nenes i nens. Infringir aquest punt comportarà la suspensió directa del compte.
 • Assetjament públic o privat, entenent com a assetjament la persistència de voler mantenir vinculació amb una altra persona que hagi expressat no voler-ho; o de publicar informació privada d'altres persones, com direccions postals o de correu electrònic sense el seu permís explícit.
 • La publicitat de productes i serveis amb finalitat econòmica es permet, però quedarà subjecte a la moderació per tal que encaixin amb els acords convivència.

Per si no ha quedat clar, no acceptem:

 • Racisme, xenofòbia, nazisme, feixisme, i qualsevol altre contingut que atempti contra la diversitat de races, ètnies i identitats culturals.
 • Sexisme, misogínia, homofòbia, bifòbia, plumofòbia, transfòbia, nbfòbia, odi Incel, i qualsevol altre contingut que atempti contra la igualtat d'oportunitats, la identitat de gènere o elecció sexual.
 • Gordofòbia, i qualsevol altre contingut que atempti contra l'aparença física.
 • Els continguts sexuals explícits han d'anar marcats amb CW i no es permetrà contingut enllaçat a pàgines d'explotació sexual.
 • Continguts violents: has de posar un CW.
 • Pedofília, o qualsevol contingut que vulneri la integritat de nadons, nenes i nens.
 • Activitats que siguin il·legals a Europa.
 • Discursos d'odi i de desinformació.
 • Ni SPAM ni scraping ni cross-posting.
 • Ni militars ni policies ni partits polítics.
 • Ni trols ni assetjadors de cap tipus.

Equip

 • @lapastora@barcelona.social
 • @marcelcosta@barcelona.social
 • @xaloc@barcelona.social
 • @kurt@barcelona.social
 • @titi@barcelona.social
 • @cai@barcelona.social

Avís important

Els comptes que no hagin publicat mai i tinguin més de 6 mesos d'inactivitat seran eliminats.


Acuerdos de convivencia del nodo barcelona.social

Para facilitar y promover una buena comunicación y convivencia virtual es necesario establecer algunos criterios o pautas generales de participación. Antes de registrarte en barcelona.social debes conocer y aceptar los acuerdos consensuados entre las personas que participan. Si no quieres aceptar nuestros acuerdos de convivencia, te animamos a buscar otro nodo o instància del Fediverso. Estos acuerdos no son estáticos y se pueden modificar, así que te recomendamos que los revises periódicamente.

Este es un nodo territorial localizado en la provincia de Barcelona y los idiomas vehiculares son el catalán y el español. Igualmente, gracias a los protocolos de federación, podrás seguir e interactuar con otras personas de otras comunidades que hablan otros idiomas.

TL; DR: sé amable y respetuosa con las demás

Código de moderación

Este nodo o instancia (barcelona.social) es autogestionada por varias personas: administradoras y moderadoras. Las personas moderadores son las encargadas de hacer respetar los acuerdos consensuados en el nodo. Si una usuaria incumple los acuerdos de convivencia de este nodo, las moderadoras pueden determinar echar a esta usuaria del nodo. No es censura, es derecho de admisión. Este código de moderación irá mejorando a partir de nuestra experiencia y se irá documentando para que las personas usuarias de este nodo entiendan cómo funcionan los mecanismos de moderación.

Comportamientos que fomentamos

Fomentamos comportamientos que contribuyen a crear un ambiente positivo para nuestra comunidad como:

 • Demostrar empatía y amabilidad ante otras personas, respetando las diferentes opiniones, puntos de vista y experiencias.
 • Aceptar la responsabilidad de nuestras palabras y, si es necesario, disculparse. Reléete antes de publicar y vela por la ortografía para evitar malentendidos.
 • Centrarse en lo que sea mejor para toda la comunidad y no sólo para nosotras como seres individuales.
 • Etiquetar debidamente con un CW (del inglés Content Warning, "Aviso de contenido") las publicaciones NSFW (del inglés Not Safe For Work, "No Apropiado Para el Trabajo" en castellano).
 • Añadir descripciones a las imágenes que publicamos para que personas ciegas puedan al menos entender de qué va la cosa. A ti no te cuesta nada, y a ellas las incluyes.
 • Evitar el uso de "X" para el género. Por ejemplo: usuarixs. Los lectores automáticos para personas ciegas no las reconocen y el texto se vuelve incomprensible.
 • Ser sensible a las identidades de otras personas. Si no conoces a alguien, antes de dirigirte a esa persona entra en su perfil por si especifica cómo quiere que te dirijas a él, ella, ellos...
 • Respetar los acuerdos de convivencia de este nodo tanto en las publicaciones como en los avatares e imágenes de cabecera.

Restricciones de acceso

 • Por requerimiento de la ley europea de protección de datos (GDPR, General Data Protection Regulation), solo pueden registrarse en este sitio web (barcelona.social) y hacer uso de sus productos y servicios, las personas de 16 o más años. Si eres menor de 16 años no te registres en este sitio web.
 • Por requerimiento de las personas responsables de este sitio web (barcelona.social) este espacio queda vetado a todas aquellas personas que formen parte de las fuerzas del estado, policías, militares y cualquier ejército represivo. También queda vetado este sitio web a partidos políticos.
 • Si eres una empresa, envíanos una carta de motivación explicando qué haces y cuál es tu modelo de negocio (admin@barcelona.social) para que podamos valorar tu participación en este sitio web (barcelona.social).

Comportamientos no aceptados. Ejemplos de comportamiento no aceptados

 • SPAM, y prácticas similares. Es decir, no se permite la inundación del nodo con contenido no solicitado.
 • Scraping. En este nodo no permitimos que se recoja ni se analice ningún tipo de información sin el permiso explícito de nuestras administradoras.
 • Cross-posting automatizado. La publicación en varias redes sociales mediante herramientas automatizadas no está permitida en este nodo, ya que queremos fomentar la participación activa de sus miembros.
 • Bots. En este nodo se aceptan bots siempre y cuando aporten a la comunidad y no afecten la convivencia del resto de miembros.
 • Trolling: comentarios despectivos, insultantes y ataques personales a otras usuarias, o contenidos que tengan por finalidad molestar, provocar o crear malentedidos de forma intencionada.
 • Discursos de desinformación. Por ejemplo: el negacionismo al cambio climático, antivacunas, pseudociencias, noticias falsas y teorías conspiratorias.
 • Discursos de odio que promuevan la denigración de colectivos oprimidos en particular o atenten contra la diversidad humana en general. Por ejemplo: razas, etnias, idiomas, culturas, géneros, identidades.
 • Violencia: se permite publicar contenidos para denunciar violencia pero no para hacer apología. Este tipo de contenido tiene que estar marcado con un CW y las moderadoras pueden determinar si eliminiarlo o no.
 • Pornografía: se permiten formas de expresión artística con contenido erótico siempre y cuando se indique con un CW i no se enlace a páginas de pornografía comercial. Las moderadoras decidirán en última instancia si el contenido se adecúa a los acuerdos de convivencia de este nodo.
 • Pedofilia: en este nodo están completamente prohibidas las publicaciones con pedofília o contenido que vulnere la integridad de recién nacidos, niñas y niños. Infringir este punto conllevará la suspensión directa de la cuenta.
 • Acoso público o privado, entendiendo por acoso la persistencia de querar mantener vinculación con otra persona que haya expresado no quererlo; o publicar información privada de otras personas, tales como direcciones físicas o de correo electrónico, sin su permiso explícito.
 • La publicidad de productos o servidios con finalidad económica se permite, pero quedará sujeta a la moderación para que encajen con los acuerdos de convivencia.

Por si no ha quedado claro, no aceptamos:

 • Racismo, xenofobia, nazismo, fascismo, y cualquier otro contenido que atente contra la diversidad de razas, etnias e identidades culturales.
 • Sexismo, misoginia, homofobia, bifobia, plumofobia, transfobia, nbfobia, odio Incel, y cualquier otro contenido que atente contra la igualdad de oportunidades, la identidad de género o elección sexual.
 • Gordofobia, y cualquier otro contenido que atente contra la apariencia física.
 • El contenido sexual explícito tiene que ir marcado con CW i no se permitirá contenido enlazado a páginas de explotación sexual.
 • Contenidos violentos: tienes que poner un CW.
 • Pedofilia, o cualquier contenido que vulnere la integridad de bebés, niñas y niños.
 • Actividades que sean ilegales en Europa.
 • Discursos de odio y de desinformación.
 • Ni SPAM ni scraping ni cross-posting.
 • Ni militares ni policías ni partidos políticos.
 • Ni troles ni acosadores de ningún tipo.

Equipo

 • @lapastora@barcelona.social
 • @marcelcosta@barcelona.social
 • @xaloc@barcelona.social
 • @kurt@barcelona.social
 • @titi@barcelona.social
 • @cai@barcelona.social

Aviso importante

Las cuentas que no hayan publicado nunca y tengan más de 6 meses de inactividad, serán eliminadas.


Inspiracions (altres CoC):

 • libertalia.world https://libertalia.world/about/more
 • pleroma.libretux.com https://pleroma.libretux.com/about
 • mastodon.madrid https://mastodon.madrid/about/more
 • peertube.social https://peertube.social/about/instance